Новини от света на бизнеса

НОВИНИ

Нови данъчни изисквания за онлайн магазините

От: 05.12.2018

В Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г. са публикувани изменения към Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства („Наредбата“), с които се въвеждат нови изисквания към онлайн магазините.

Въвежда се изискване за лица по чл.3 от Наредбата, които извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използват собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин да подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33 към Наредбата.

Информацията по-горе следва да се подава към НАП отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби. В случай на промяна на данните актуална информация следва да се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Назад