Одит консулт-Пашова - 20 години професионализъм

Основател и управляващ собственик на Одит консулт-Пашова" ООД е Димитрина Йорданова Пашова – дипломиран експерт счетоводител от 1991г. (диплома N:0019).

През дългогодишния си професионален стаж е работила в предприятия от държавния и частния сектор, като е заемала длъжности като оперативен счетоводител и главен счетоводител.

"Одит консулт-Пашова" ООД е предприятие специализирано в сферата на финансовия одит и счетоводните услуги. Двадесет годишният ни професионален опит ни е превърнало в утвърден и предпочитан партньор от нашите клиенти.

Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване. Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент.

Ние предлагаме независим финансов одит, специализирани счетоводни услуги и съставяне на междинни и годишни финансови отчети на средни и малки предприятия във всички отрасли на икономиката. Нашият ангажимент включва приемане и осчетоводяване на документите на клиента, тяхното текущо отразяване в счетоводните регистри и съставяне на Годишния финансов отчет при спазване изискванията на приложимото счетоводно законодателство.

Освен одит и счетоводно обслужване, ние предоставяме на нашите клиенти данъчни и финансови консултации, както и осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.

Ние организираме подходящата форма на счетоводство и индивидуален сметкоплан, като се съобразяваме със спецификата на дейността на всеки един от нашите клиенти. Екипът на "Одит консулт-Пашова" ООД поема ангажимент за своевременното изготвяне на всички необходими справки, декларации, финансови отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на нашите клиенти и предаването им в срок до съответните данъчни, социални, трудови, статистически и други органи.

Нашият подход към всеки отделен клиент е строго индивидуален, съобразен е както с естеството на неговата стопанска дейност, така и с необходимостта му от бърза, качествена и ефективна оперативна счетоводна информация, необходима за осъществяване на текущата му дейност.

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Доклад за прозрачност за финансовата 2014г. Доклад за прозрачност за финансовата 2015г. Доклад за прозрачност за финансовата 2016г. Доклад за прозрачност за финансовата 2017г. Доклад за прозрачност за финансовата 2018г. Доклад за прозрачност за финансовата 2019г. Доклад за прозрачност за финансовата 2020г.